2018-03-14

Informacja w sprawie nadzoru nad fundacjami

Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

 

Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy formularz do wypełnienia.

 

Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są również do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją.

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii sprawowany jest nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych:

adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

telefon do sekretariatu 22 693-59-49

e-mail: SekretariatDNP@mpit.gov.pl

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

13 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723, z późn. zm.), która ma na celu dostosowanie polskich norm do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 oraz znowelizowanych zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), a także zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

 

Ustawa wprowadza:

 • nowe kategorie instytucji obowiązanych;
 • nowy zakres zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 • nowe cele i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego pełniącego funkcję doradczą i opiniodawczą przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej;
 • mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 • zmienione obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
 • przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 • zmienione zasady dotyczące gromadzenia przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji potrzebnych do wypełniania przez niego zadań ustawowych, ich ochrony oraz udostępniania informacji innym podmiotom;
 • zmienione przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków;
 • zmienione zasady współpracy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem;
 • zmienione przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom;
 • zmienione przepisy dotyczące kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą.

 

Ustawa nowelizuje m.in. ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (nowy art. 14a).
Na właściwych ministrów został nałożony nowy obowiązek, polegający na sprawowaniu kontroli nad działalnością fundacji będącej instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności jej działania z przepisami tej ustawy.

Do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (kontrolowanie instytucji obowiązanych).

 

Więcej informacji z zakresu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl zakładka → Działalność, podzakładka → Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Podstawa prawna

Załączniki

  Formularz sprawozda...cji_2017.docx 31,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ujednolicona wersja...ządzenia.pdf 66,9 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się